Algemene voorwaarden Sl!m eetcoaching

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en de opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Afspraken
Voor het maken van afspraken kunt u iedere werkdag tijdens kantooruren contact opnemen met een van de diëtisten. Bij geen gehoor, kunt u een boodschap achterlaten op de voicemail door uw naam en telefoonnummer in te spreken. De diëtist zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Tevens kunt u de diëtisten ook rechtstreeks een mail sturen.

3. Verhindering
Indien u verhinderd bent en niet op de afgesproken datum en tijdstip op het spreekuur aanwezig kunt zijn, dient u de diëtist zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte te stellen. Dit dient u minimaal 48 uur van tevoren te doen, weekenddagen en feestdagen niet meegerekend. Afspraken kunnen niet worden geannuleerd via e-mail, sms of app. De kosten van afspraken die niet of te laat geannuleerd zijn worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar terugvragen, u ontvangt zelf een factuur voor dit consult.

4. Tarieven
Sl!m eetcoaching hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals vermeld onder het tabblad “goed om te weten” op deze site. U dient zelf in uw polis na te kijken of bij uw verzekeraar na te vragen voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Om de dieetadvies vergoed te krijgen dient u een verwijsbrief te vragen aan uw huisarts, specialist en/ of tandarts.

5. Declaraties
Facturen van de consulten worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u zelf een factuur.

6. Betaling
Indien u zelf betaling verschuldigd bent, ontvangt u na afloop van het consult een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op het door de diëtist aangegeven bankrekeningnummer.

7. Incasso
Bij niet betalen krijgt u eerst telefonisch of per brief een herinnering. Bij het alsnog uitblijven van betaling is Sl!m eetcoaching gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering zullen bij u in rekening worden gebracht.

8. Verschuldigdheid
Voor hetgeen de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel van de juistheid uitdrukkelijk wordt bewezen.

9. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht, maar kan geen resultaat garanderen aangezien u daar zelf verantwoordelijk voor bent. Sl!m eetcoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

10. Privacy
Slim eetcoaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) heeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dit vastgelegd in de wet ’Bescherming Persoonsgegevens’ (WBP) en is er sprake van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sl!m eetcoaching handelt volgens deze regels. Het is gebruikelijk om aan het begin en eind van de behandeling een rapportage te maken naar de verwijzer. Indien u hier bezwaar tegen heeft, geef dit dan aan.

11. Klachtenregeling
Bij Sl!m eetcoaching staan servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer dit dan eerst te bespreken met uw diëtist. Komen we er samen niet uit, dan kunt een klacht indienen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl

Contact

Voor kinderen en jongeren

Irma de Witt Hamer

06-43 95 35 66
irma@slimeetcoaching.nl

Lisse
Slim eetcoaching
De Bolster
Grachtweg 24e, Lisse

Voor volwassenen

Marloes Mulder

06-41 45 98 91
marloes@slimeetcoaching.nl

Sassenheim
Gezondheidscentrum Rusthofflaan
Rusthofflaan 50c, Sassenheim

Lisse
Huisartsenpraktijk Derks
Wilhelminastraat 53, Lisse

 

 

 

Copyright by Sl!m Eetcoaching - Webdesign by Logo Huis